Δήλωση συναίνεσης

στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η BRACEMEDICAL Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία διασφάλισης του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών και των Επαγγελματιών Υγείας του διαδικτυακού χώρου της αλλά και της ασφάλειας τους και ως εκ τούτου προβαίνει σε όλες της απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Η παρούσα Δήλωση Συναίνεσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας. Στην παρούσα Δήλωση Συναίνεσης περιγράφονται με σαφήνεια τα είδη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο του παρόντος χώρου («Ζητήστε δείγμα») του διαδικτυακού χώρου. Ειδικότερα, θα περιγραφούν οι τρόποι με τους οποίους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών και ΕΥ δύναται να χρησιμοποιηθούν, επεξεργαστούν, αποθηκευθούν και για ποιούς σκοπούς πάντοτε σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679(GDPR). Σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας με την Εταιρεία, άλλως με συμπλήρωση της φόρμας και την αποδοχή της παρούσας δήλωσης συναίνεσης που εμφανίζεται κατόπιν συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας και πριν την υποβολή των στοιχείων σας στην Εταιρεία, δηλώνει ρητώς και ειδικώς ότι είναι σύμφωνος με την όσα αποτυπώνονται στο παρόν κείμενο και στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας.

Προσωπικά Δεδομένα Χρήστη

Στο συγκεκριμένο χώρο της παρούσας ιστοσελίδας («Ζητήστε δείγμα»), θα μπορείτε να εισάγετε, αν και εφόσον το επιθυμείτε τα αντιστοίχως αιτούμενα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση εκείνη που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ώστε είτε ως χρήστης είτε ως Επαγγελματίας Υγείας να αιτηθείτε από αυτήν κάποιο δείγμα των προϊόντων εμπορίας της.
Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστότοπου της Εταιρείας, η τελευταία δύναται να συγκεντρώνει νομίμως για τους χρήστες της προσωπικά δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στις εξής κάτωθι κατηγορίες:

  • Προσωπικά δεδομένα τα οποία ο χρήστης (φυσικό πρόσωπο) καλείται να συμπληρώσει κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας. Ειδικότερα για τη συμπλήρωσης της ως άνω φόρμας επικοινωνίας απαιτούνται τα εξής προσωπικά δεδομένα: Ονοματεπώνυμο (υποχρεωτικά), τηλέφωνο επικοινωνίας (υποχρεωτικά), ιδιότητα (υποχρεωτικά)- είτε ως ΕΥ είτε ως χρήστης/πάσχων- και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/e-mail (προαιρετικά).
  • Η Εταιρεία επίσης χρησιμοποιεί και την υπηρεσία της Google, “Google Analytics” προκειμένου να συλλέξει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την συμπεριφορά του χρήστης εντός του λογισμικού της, όπως ο χρόνος παραμονής σε αυτό και στις διάφορες λειτουργίες του καθώς και η καταγραφή της χρήσης ορισμένων εξ αυτών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Χρήση προσωπικών δεδομένων-Σκοπός Επεξεργασίας

Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει μέσω της παρούσης ιστοσελίδας, καθώς και για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού για την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι το σύνολο του προσωπικού της καθώς και το σύνολο των μελών-εταίρων που την απαρτίζουν θα εφαρμόζουν πιστά την παρούσα Πολιτική και θα συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Εταιρεία τηρεί αρχείο με τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη, σύμφωνα με τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679, GDPR). Τα Δεδομένα του χρήστη της ιστοσελίδας που καταχωρούνται στο Αρχείο της Εταιρείας είναι αυτά που δηλώνονται από τον ίδιο τον χρήστη (Υποκείμενο) και με την ρητή συναίνεσή του κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Η καταχώρηση των αιτούμενων προσωπικών δεδομένων από χρήστες γίνεται οικειοθελώς και τα προσωπικά δεδομένα αυτά που συλλέγονται από την Εταιρεία σχετίζονται με τους σκοπούς προσδιορισμού της ταυτότητας τους για την επικοινωνία με αυτούς, αναφορικά με την ικανοποίηση του αιτήματος τους για τη λήψη κάποιου δείγματος των προϊόντων εμπορίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεσμεύεται πως δεν επεξεργάζεται, δημοσιοποιεί ή διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της τα οποία νομίμως συλλέγει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Ειδικότερα, η αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ,το ονοματεπώνυμο των χρηστών, η ιδιότητα τους (χρήστης/πάσχων ή Επαγγελματίας Υγείας) και το τηλέφωνο επικοινωνίας γίνεται προς τον σκοπό του προσδιορισμού της ακριβής ταυτότητας τους και την ενδεχόμενη επικοινωνία της Εταιρείας με αυτούς, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για τη λήψη κάποιου δείγματος.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Η Εταιρεία δεν εμπορεύεται, μοιράζεται, κοινοποιεί, διαβιβάζει ή διανέμει, με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη εκτός της Εταιρείας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’εξαίρεση μόνο όταν επιβάλλεται από το νόµο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής.

Δικαιώματα Χρηστών

Η παραχώρηση των στοιχείων είναι προαιρετική. Η μη παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.

O χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα του:
α) για να λάβει γραπτή απάντηση σε ερώτημά τους προς την Εταιρεία, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,
β) να ενημερωθεί εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή τους καθώς και την λογική της αυτοµατοποιηµένης επεξεργασίας,
γ) να ζητήσει τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύµφωνη προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδοµένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον εκλείπει ο λόγος της επεξεργασίας των δεδομένων ή τα υποκείμενα αίρουν την συγκατάθεσή τους (σε περίπτωση που αυτή είναι αναγκαία), ή όταν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία κ.τ.λ. τα υποκείμενα έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την διαγραφή των δεδομένων,
δ) να ανακαλέσει την συγκατάθεση του ανά πάσα στιγμή,
ε) να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν, να υποβάλλει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας, να γνωρίζει την ταυτότητα των υπεύθυνων επεξεργασίας και του/των εκπροσώπου του,
στ) να υποβάλλει καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του στην αρμόδια εποπτική αρχή,
ζ) να ζητήσει την φορητότητα των προσωπικών του δεδομένων όπως ορίζεται στις διατάξεις του Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων(GDPR)(ΕΕ) 2016/679.

Διαδικασία Εξαίρεσης

Ο εκάστοτε χρήστης, διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί από την Εταιρεία να διαγράψει όλα τα στοιχεία που διατηρεί για εκείνον, επικοινωνώντας το σχετικό αίτημα του στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: support@bracemedical.gr

Τέλος ο χρήστης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.

Διάρκεια Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους χρήστες θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεχθεί, το οποίο σε κάθε περίπτωση θα είναι εύλογο.

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Εταιρεία:
Υπεύθυνος επεξεργασίας: BRACEMEDICAL Α.Ε.
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΤΣΟΜΠΑΝΗΣ

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή των δεδομένων), επεξεργασία δεδομένων και /ή την ανάκληση της συγκατάθεσης μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως με την Εταιρεία η οποία αποτελεί υπεύθυνo επεξεργασίας στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@bracemedical.gr

Call Now Button